Ομάδα Εργασίας 4.6-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_6
Θεματική ενότητα ομάδας: 

«Το Σήμερα για το Αύριο»

(Αειφόρος Ανάπτυξη ? Αειφόρο Σχολείο)

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

  • Καργάδος Παναγιώτης
  • Κυριακόπουλος Γιάννης
  • Λαμπρούκος Ορέστης
  • Σκορδάς Γιάννης
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 6 ομάδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.