Ομάδα Εργασίας 4.5-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_5
Θεματική ενότητα ομάδας: 

«Το Σήμερα για το Αύριο»

(Αειφόρος Ανάπτυξη ? Αειφόρο Σχολείο)

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

  • Μιχαηλίδης Σπύρος
  • Παπαευαγγέλου Ευάγγελος
  • Παπακωνσταντίνου Χρήστος
  • Παπαοικονόμου Αντώνης
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 5 ομάδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.