Θέμα 2

Τίτλος:Κολλάζ: Αποκοπή – Επικόλληση 
Κατηγορία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Αρχοντούλα Σαββιδάκη, Ντούσης Βασίλης
Περιγραφή
Δράσεις
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.