Θέμα 3

Τίτλος:Διαπολιτισμικότητα-Γειτονιές του Κόσμου στις Σύγχρονες Μεγαλουπόλεις
Κατηγορία:Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Χρονική περίοδος υλοποίησης:2013-2014
Ομάδες Εργασίας: Διαπολιτισμικότητα – Ομάδες – Περιγραφή
Υπεύθυνος Καθηγητής: Όλγα Βαγιανού  ΠΕ6
Περιγραφή:

Το ενδιαφέρον των μαθητών για τον κόσμο στον οποίο ζουν αποτέλεσε το εφαλτήριο της έρευνας μας.Οι μαθητές μέσω αυτής της ερευνητικής εργασίας έμαθαν να εργάζονται σε ένα ενεργό, ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους όσον αφορά στις Κοινωνικές Επιστήμες και τον Πολιτισμό.Κατανόησαν τη σημασία της Διαπολιτισμικότητας στο σημερινό κόσμο και ανέπτυξαν την ικανότητα αξιολόγησης της αλληλεπίδρασης, της αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανθρώπων διαφορετικών εθνοτήτων.

Δράσεις
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.