Ομάδα Εργασίας 3.1

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Νεοκλασικισμός και η αρχιτεκτονική εξέλιξη
της Ελλάδας
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Χριστόφορος Παντελάτος, Κατερίνα Σαχίνογλου, Μαρία Στεργίου, Γιάννης Πουλής, Έξαρχος Καλύβας

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό Ομάδα1

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.