Ομάδα Εργασίας 2.2

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Άνδρες και Γυναίκες: η ρατσιστική συμπεριφορά ανάμεσα στο δύο φύλα
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης, Κασαρτζιάν Δημήτρης, Χούνδρη Πηνελόπη

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό Ρατσισμός στα δύο φύλα

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.